English     French     Русский     עברית

צרו קשר לקבלת מידע נוסף על טיפול בבעיה משפטית
שם
טלפון
Email

 

פירוק חברה מרצון ופטור מתשלום אגרה שנתית:

בעבר לרשם החברות הייתה את הסמכות למחוק את רישומן של חברות שאינן פעילות. הרשם היה נוהג להשתמש בסמכות זו בד"כ כאשר חברות לא שילמו את האגרות השנתיות ולא הגישו דוחות שנתיים.

אולם, סמכות זו של רשם החברות בוטלה ביום 1 בפברואר 2000 עם כניסת חוק החברות, התשנ"ט- 1999 לתוקף. אי לכך, כיום ישנם אלפי חברות שלא היו פעילות מעולם או הפסיקו את הפעילות שלהן לחלוטין ומבחינת רשם החברות הם עדיין ישות משפטית לכל דבר והדרך היחידה לחסל אותם היא באמצעות הליכי פירוק כמוסדר בחוק.

עיצומים כספיים: לרשם החברות יש את הסמכות להטיל קנס כספי על אותם חברות שלא משלמות אגרות (אפילו והם לא פעילות או לא היו פעילות מעולם). סכום הקנס הכספי הוא כ- 8,250 ₪. בשנת 2003 קיבלו חברות רבות קנסות בגין אי תשלום חובות האגרה שלהן.

חשוב לדעת כי רשם החברות יכול לגבות את הקנסות הללו באופן אישי מהדירקטורים של החברה בלי קשר לעובדה כי החברה הינה בע"מ או לאו.

רוצה לומר כי כל עוד חברה אינה מפורקת כדין היא תמשיך לצבור חובות בגין אגרה שנתית וכנראה גם קנסות. אפשרות שכיחה של פירוק חברה הינה פירוק חברה מרצון ע"י בעלי המניות. הליך זה טומן בחובו מספר שלבים אשר כוללים, גם אך לא רק:

 1. הגשת תצהירי כושר פירעון של הדירקטורים בחברה.
 2. קיום אסיפה כללית וקבלת החלטה על פירוק מרצון כהחלטה מיוחדת.
 3. מינוי מפרק ומתן הודעה על כך לרשם החברות.
 4. פרסום הודעה על קבלת החלטה בדבר פרוק חברה מרצון ב"רשומות" וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה על דבר פירוק החברה.
 5. כינוס אסיפה סופית אשר מועדה יפורסם ב"רשומות" חודש לפני כינוסה.
 6. לאחר מכן המפרק צריך להגיש דו"ח הכולל אישור המפרק על כינוס האסיפה הסופית כחוק, ואז ירשום אותם הרשם מיד וכתום שלושה חודשים לאחר רישום הדו"ח תיחשב החברה כמחוסלת.
 7.  
 8. פטור מתשלום אגרה שנתית: לפי תקנה 5א' לתקנות החברות (אגרות) (תיקון)- 2004, חברה שהפסיקה את פעילותה פטורה מתשלום אגרה שנתית לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה ובלבד שהמציאה את המסמכים הבאים:
 1. אישור מנציבות מס הכנסה.
 2. אישור מרשויות מע"מ.
 3. תצהיר מאומת כדין בפני עורך דין.

 


 

 


 

בניית אתרים | קידום אתרים | פרסום עסקים חינם