English     French     Русский     עברית

צרו קשר לקבלת מידע נוסף על טיפול בבעיה משפטית
שם
טלפון
Email

למה כדאי להתאגד כחברה בע"מ?

רבים מבעלי העסקים מתחבטים בשאלה האם כדאי להם להתאגד כחברה בע"מ ברשם החברות או שמא לפעול במתכונת של עוסק מורשה. התשובה לשאלה זו אינה פשוטה ומורכבת ממספר פרמטרים שיש לשקול בקפידה יתרה. חברה היא בעצם התאגדות אשר נרשמה כדין במרשם החברות, החברה הינה אישיות משפטית עצמאית ונפרדת, מיום התאגדותה החברה היא בעלת כשרות משפטית משל עצמה, הן לזכויות והן לחובות. חשוב להדגיש כי יכול להיות מצב שלחברה פלונית יהיה בעל מניות יחיד. להלן מספר יתרונות מובהקים להתאגדות כחברה בע"מ:

1. חברה בערבון מוגבל (בע"מ)- מדובר ביתרון מרכזי של התאגדות כחברה בע"מ. מדובר בעצם על הקטנת הסיכונים של בעלי המניות בחברה על ידי הגבלת אחריותם. בחברה בע"מ בדרך כלל אחריות בעלי המניות מוגבלת עד לאותו גובה הסכום אותו שילם בעל המניות עבור מניותיו. (כל זאת בתנאי כי אותו בעל המניות לא חתם ערבות אישית לטובת החברה לצד ג' כמו בנק לדוגמה). הלכה למעשה מדובר בחיץ המפריד בין בעלי המניות לבין החברה עצמה. כך למשל במידה ואדם פלוני מעוניין לתבוע חברה בע"מ מסוימת הוא בדרך כלל יהיה מנוע מלתבוע באופן אישי את בעלי המניות ולכן יוכל לתבוע את החברה בע"מ בלבד. (למעט מקרים קיצונים של "הרמת מסך" שבהם בית המשפט מאפשר לתבוע באופן ישיר את בעלי המניות בחברה בשל הונאה וכדומה).

2. מבחן המציאות- אם נביט סביב בישראל בפרט ובעולם בכלל נגלה כי כיום רוב העסקים הגדולים לרבות בנקים פועלים במסגרת חברה בע"מ. יש לזכור כי החלפת בעלי מניות בחברה בע"מ אינה אמורה לפגוע במהלך העסקים התקין של העסק כך גם למשל רכושו של העסק בחברה  הוא רכוש החברה בלבד ודבר זה אינו מושפע מהחלפת בעלי המניות ו/או פטירתם.

3. שיקולים שונים- שיקולים נוספים הם אפשרות לשלוט על העסק בצורה קלה יותר ומבוקרת, כמו כן גיוס הון ממשקיעים שכיח יותר בחברה בע"מ. נקודה נוספת חשובה לא פחות היא העובדה שאנשים ולקוחות פוטנציאלים של העסק מביטים בחברה בע"מ כישות יותר מכובדת מאשר עוסק מורשה. פרמטר נוסף הוא שיקול המיסוי לרבות תכנון המס בחברות.

לא מן הנמנע לציין כי חברה הנרשמת כדין ברשם החברות חייבת באגרת רישום חברה, ובנוסף קיימת אגרה שנתית בסך של 1,386 ₪ נכון להיום שעל החברה לשלם כל שנה. כמו כן חברה בע"מ תצטרך לשלם להנהלת החשבונות יותר כסף מאשר עוסק מורשה.

בניית אתרים | קידום אתרים | פרסום עסקים חינם