English     French     Русский     עברית

צרו קשר לקבלת מידע נוסף על טיפול בבעיה משפטית
שם
טלפון
Email

אחריות המעביד בנזיקין כלפי עובדיו

אחריות המעביד בדיני הנזיקין כלפי מי שנחשבים עובדיו הינה יציר הפסיקה. אחריות מוגברת של מעביד כלפי עובדיו הינה פיתוח של הפסיקה בישראל הנגזרת מסעיף 37 לפקודת הנזיקין הדן ברשלנות. המבחן הנזיקי הבוחן את אחריות המעביד הינו מבחן האדם הסביר. על פי המבחן הנ"ל השופט שם עצמו בנעלי המעביד ובוחן האם סביר היה לצפות ממנו לנהוג אחרת, בנסיבות הספציפיות של האירוע הנזיקי. עמדת הפסיקה בישראל הינה כל אימת שמתקיימים יחסי עובד-מעביד, מטילה החברה חובת זהירות מוגברת על המעביד. על המעביד לדאוג למערכת בקרה, בטיחות וגהות בעבודה, שתיקח בחשבון את פזיזות העובד, ותמנע תאונות פוטנציאליות. המבחן הנהוג כיום ביחסי עובד-מעביד הוא המבחן המעורב. מבחן זה מכיל ראשית לכל את מבחן ההשתלבות וכן מבחני משנה כגון:

(1) מבחן הכפיפות והפיקוח

(2) ביצוע עבודה באופן אישי

(3) צורת תשלום השכר וכיו"ב.

מבחן ההשתלבות בודק באם העובד בו מדובר מהווה חלק מן העסק של המעביד, והאם עבודתו נעשית כחלק אינטגראלי של העסק ואינה רק נלווית לו. עבודת העובד צריכה להיות בהתאם לפעילות הרגילה של העסק. ההלכה הנהוגה בבתי המשפט בנושא אחריות מעביד לנזקיו של עובד בעקבות תאונת עבודה הינה כי מעביד חב בחובת זהירות כלפי עובדו וכאשר המעביד מתרשל ויוצר סביבת עבודה לא בטוחה הגורמת לנזק גופני לעובד, מוטלת על המעביד החובה לשאת בנזקים ולשפות את העובד. נשאלת השאלה האם העובדה שניתנה לעובד הדרכת בטיחות במקום העבודה, יש בה בכדי לשלול את אחריותו של המעביד בגין נזק שנגרם לעובד במהלך עבודתו? לשאלה זו נדרש בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט ג.גינת) בת.א 1039/00 ציון מיכיילוב נ' בתי יציקה "וולקן" בע"מ. השופט גינת קבע כי ניתן היה להטיל את האחריות על המעביד אף אם היה מוכח שהעובד אכן עבר הדרכת בטיחות לעניין הפעלת המכונה, שכן "הפסיקה קבעה לא אחת כי ביחסים שבין עובד למעביד, על המעביד לצאת מתוך הנחה כי העובד, לעיתים, אינו פועל בשיקול דעת מלא. כי לעיתים הוא מנסה להזדרז בעבודה, לרצות את מעבידיו, להשלים את עבודתו במהירות". יש לציין, כי אין קשר בין המוסד לביטוח לאומי לבין תביעת הנזיקין כנגד המעביד. חוק הביטוח הלאומי הינו חוק סוציאלי, שמטרתו היא לפצות עובדים אשר נפגעו בעבודתם, כאשר הפגיעה אירעה תוך כדי ועקב העבודה. החוק לא דן באשמו של המעביד. מאידך גיסא, בתביעת נזיקין שמגיש עובד פלוני כנגד מעביד אלמוני, על העובד, המבקש לקבל פיצויים ממעבידו בגין פגיעה כלשהי, להוכיח, כי המעביד אשם ברשלנות ו/או כי הפר חוקים שמטרתם להגן על העובד במקום עבודתו, וכי נזקו אירע בעקבות מעשיו או מחדליו של המעביד. על פי רוב המעסיק מבוטח בביטוח חבות מעבידים שנועד למטרה זו. ברם הדברים אינם פשוטים כפי שהם נראים,  וזאת משום שעל העובד להוכיח רשלנות מטעם המעסיק.

יש לזכור כי המעביד אינו נושא באחריות מוחלטת כלפי עובדו. בתביעת נזיקין רובץ על העובד הנטל להוכיח את תביעתו. אך אין ספק כי למעביד אחריות כבדה לשלומו ובריאותו של העובד ועליו להקפיד לתנאי עבודה הולמים, להדרכה נאותה ולסיוע מתאים בעת הצורך.

 

בניית אתרים | קידום אתרים | פרסום עסקים חינם