English     French     Русский     עברית

צרו קשר לקבלת מידע נוסף על טיפול בבעיה משפטית
שם
טלפון
Email


תאונות תלמידים, ילדנו מבוטחים

לצערנו, ילדים או תלמידים במסגרות חינוך כדוגמת, בית הספר וגני ילדים, אינם נמצאים תחת השגחה בכל רגע נתון, ואף כאשר הם נמצאים תחת השגחה קיים הסיכון כי הם יפגעו בתאונות בשטח בית הספר או מחוצה לו. העובדה שמרבית ההורים בישראל אינם מודעים לה הינה כי משרד החינוך מבטח את ילדינו בפוליסת ביטוח קולקטיבית המכסה גם נכות כתוצאה מתאונה. אי לכך, כל ילד אשר נמצא במסגרת חינוכית, בפיקוח משרד החינוך החל מהגן ועד לבית הספר התיכון, קרי  כל ילדי ישראל בגילאי 6 עד 18 ואף לעיתים גם ילדים בני 5, מבוטח בביטוח תאונות אישיות בשם פוליסת ביטוח תלמידים אשר מזכה אותו בפיצויים במקרה של תאונה אשר הותירה נזק קבוע. יש לשים לב כי הפוליסה תקפה אף במקרים בהם התאונה ארעה מחוץ למוסד החינוכי ו/ או כאשר התאונה התרחשה שלא במסגרת פעילות בית ספרית כגון טיול שטח. ביטוח תלמידים תקף בכל רגע נתון, דהיינו 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, על כן גם ילד שנפגע בתאונה בשעות הערב, במסגרת פרטית, זכאי לקבל פיצוי מביטוח התלמידים באופן שווה לתלמיד אשר נפגע במסגרת המוסד החינוכי. ביטוח התלמידים מכסה תאונות מכל הסוגים למעט תאונות שהפיצוי עבורן מוסדר על פי חוק כגון תאונות דרכים, מלחמה ופעולות טרור וכיו"ב. הפיצוי אינו מותנה בהוכחה של מעשה רשלנות מצד הגורם המזיק, אלא די להוכיח כי הילד המבוטח נפגע בתאונה ואת שיעור הנק. התביעה לפוליסת התאונות האישיות אינה שוללת תביעה נזיקית כנגד הגורם המזיק, כמו כן, הפיצוי אינו מנוכה מכל פיצוי אחר שהנפגע יכול לקבל מכל גורם אחר בגין אותה תאונה. פוליסת הביטוח מכסה חמישה מקרים עיקריים:
ראשית, מקרה מוות מהתאונה, שנית,   מקרה של נכות כתוצאה מהתאונה, שלישית, נכות זמנית כתוצאה מהתאונה, רביעית, החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים וחמישית, כיסוי ביטוחי עבור הורים.
פוליסת הביטוח מקנה פיצוי בסכומים קבועים בגין מקרה מוות וכן פיצוי למקרה של נכות בעקבות תאונה. בתביעה נזיקית ע"פ פוליסה זו סכום הפיצוי מחושב לפי הנכות שנקבעת לתלמיד. את הנכות קובע רופא מומחה, לרוב בחירת הרופא מתבצעת בהסכמת הצדדים. מעבר לפיצויים בגין נכות קבועה ומוות ניתן פיצוי אף עבור נכות זמנית במקרים בהם הילד הנפגע מרותק למיטתו על פי אישור רפואי בכפוף לתנאים שונים בפוליסה. במידה ועל התלמיד הנפגע חלו הוצאות כספיות עקב התאונה כדוגמת רכישת אמצעי עזר רפואיים ו/ או הוצאות רפואיות אחרות, הוא יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם להוראת הפוליסה. בנוסף הפוליסה אף מכסה הורים אשר נפגעו במסגרת השתתפות בפעילות המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד המבוטח לרבות ליווי בטיולים, השתתפות בפעילויות חינוכיות מחוץ ובתוך שטח בית הספר וכיו"ב. התביעה בתאונות על פי פוליסת הביטוח מתיישנת ברוב המקרים כשהנפגע מגיע לגיל 21. קרי, ניתן במרבית המקרים לתבוע פיצויים בגין תאונות שאירעו כשהנפגע היה בין גיל 6 לגיל 18, אך יש להגיש את התביעה עד 3 שנים מהיום בו מלאו לנפגע 18 שנים, כלומר ניתן להגיש את התביעה לא יאוחר מהגיעו לגיל 21. בנוסף לכך, במקרים בהם הפגיעה נגרמה עקב רשלנות של בית הספר, עירייה או כל גורם אחר אשר אחראי על התלמיד ניתן להגיש תביעת פיצויים בגין רשלנות. בתביעת פיצויים בגין רשלנות יהא על הנפגע להוכיח כי:
(א) המזיק חב לנפגע חובת זהירות.
(ב) הגורם שנגדו נטענת טענת הרשלנות הפר את חובת הזהירות.
(ג) נגרם לנפגע נזק גוף.
(ד) קיים קשר סיבתי בין הנזק שנגרם, לרשלנותו של הגורם.


בניית אתרים | קידום אתרים | פרסום עסקים חינם