English     French     Русский     עברית

צרו קשר לקבלת מידע נוסף על טיפול בבעיה משפטית
שם
טלפון
Email


חשיבות הסכם התיווך במקרקעין


לא פעם נתגלעו חילוקי דעות בין מתווכים לבין לקוחותיהם לגבי הסכם התיווך ביניהם, אם קיים, לגבי סכום תשלום דמי התיווך, הנכס נשוא התיווך ועוד סוגיות הקשורות לשירותי התיווך בין הצדדים. דברים אלו יפים במיוחד לנוכח העובדה כי בתקופה הנוכחית לאור ריבוי עסקאות המקרקעין קיימים חיכוכים רבים מן הרגיל בין מתווכים ולקוחותיהם.
חשוב להדגיש כי החוק אוסר על אדם לעסוק בתיווך מקרקעין אלא אם הינו בעל רישיון לכך. סעיף 14 (1) לחוק המתווכים במקרקעין – 1996 גורס כי: "מתווך במקרקעין יהיה זכאי לדמי תיווך מאת לקוח אם... הוא היה בעל רישיון לפי חוק זה בעת שעסק בתיווך...". כמו כן על מתווך המקרקעין לפועל בנאמנות, בהגינות ובדרך המקובלת.

סעיף חשוב נוסף לחוק המתווכים במקרקעין הינו סעיף 9. בתי משפט לא פעם התייחסו לסעיף הנ"ל בתביעות בין מתווכים ללקוחותיהם. סעיף זה גורס כי מתווך במקרקעין לא יהיה זכאי לדמי תיווך אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת התיווך במקרקעין. לשונו של סעיף זה מלמד אותנו כי על מנת שמתווך יהיה זכאי לדמי תיווך הלקוח צריך לחתום על הזמנה בכתב. בית המשפט קבע כי דרישת הכתב הינה דרישה חד משמעית, מהותית וקוגנטית כך שמתווך שהוציא עסקת מקרקעין לא יהיה זכאי לדמי תיווך במידה ולא נחתם הסכם תיווך בכתב. הרציונל שעומד מאחורי דרישת הכתב הוא בד"כ חשיבות העיסקה ורצינותה, המחוקק רצה למנוע מצב בו אנשים מתחייבים בחיפזון וקלות דעת למתווכים וכפועל יוצא יקדישו זמן נוסף למחשבה אם אכן הם מעוניינים בשירותי התיווך, שכן אימת אדם נדרש לחתום על מסמך מסוים הוא יחשוב פעם נוספת לפני החתימה. בהזמנה בכתב לביצוע פעולת התיווך אמורים להופיע הפרטים הבאים : שמות הצדדים, כתובות ומספרי תעודות הזיהוי של המתווך ושל הלקוח, סוג העיסקה המבוקשת (שכירות, מכירה), תאור הנכס, סכום העיסקה, סכום דמי התיווך.
חילוקי דעות נוספים בין מתווכים ללקוחותיהם קשורים לבלעדיות בתיווך. ראשית נבהיר את המונח בלעדיות בתיווך, מדובר בהתקשרות חוזית בין בעל נכס לבין מתווך אשר בו הצדדים מסכימים כי המתווך יהיה זכאי בתקופת הבלעדיות לדמי תיווך וכי הוא יוציא את הדירה למכירה. בעל הנכס מחויב לשלם למתווך עפ"י הסכם בלעדיות בכל מקרה בין אם הרוכש הגיע באמצעות המתווך ובין אם לאו. הרציונל שעומד מאחורי הענקת הבלעדיות הינו לאפשר למתווך שקט תעשייתי וחופש פעולה ניכר בפרסום הנכס ברבים, שכן החשש שמתווך אחר או מי שאיננו מתווך יקטוף את פירות עמלו תוך עקיפת המתווך לא קיים. לאותם לקוחות אשר החליטו כי הם מעוניינים לחתום בלעדיות עם מתווך רצוי ואף יותר מכך לסכם מראש עם המתווך אילו פעולות פירסום הוא אמור לבצע במהלך אותה תקופת בלעדיות וכן לסכם איתו כל כמה זמן יימסר דיווח שוטף ללקוח לגבי התקדמות מכירת הנכס.   


בניית אתרים | קידום אתרים | פרסום עסקים חינם