English     French     Русский     עברית

צרו קשר לקבלת מידע נוסף על טיפול בבעיה משפטית
שם
טלפון
Email

כיצד להתמודד עם ליקויי בנייה


נושא ליקויי הבניה הינו חלק אינטגראלי בקניית הדירה ואין להתעלם ממנו. ליקוי שלא תוקן במועד יגרור אחריו בעיות בעתיד לבוא. על כן, יש לבדוק ליקויים טרם הכניסה לדירה חדשה או ברכישת דירה מיד שנייה. התשלום הינו אחוז פעוט ביחס למחיר הדירה. נושא ליקויי הבנייה מוסדר בעיקר בחוק המכר (דירות) ,תשל"ג – 1973) המגדיר ליקויים אילו כ"אי התאמה". באופן כללי הכוונה הינה לאי התאמה בין התכנון והחומרים הקבועים בחוזה, ו/או ב"מפרט",  ו/או בתקנים הנהוגים בישראל, ו/או בתקנות הבניה המוסדרות בחוק, לבין הבניה  שבוצעה בפועל. אי ההתאמות בדירות שנבנו על ידי הקבלנים הן לעתים אסתטיות בלבד, כגון,  סוג החומרים, הריצוף וכיו"ב, ולעתים הינן מהותיות, כגון, בעיות חשמל, צנרת, תריסים לא תקינים, רטיבות והתקלפות, נזילות מהגג, בעיות במערכת ההסקה וכיו"ב.  ליקויי בניה עלולים להתגלות בכל שלב ושלב של רכישת הדירה, החל משלב ניהול המשא ומתן לרכישת הדירה, ובין בשלבים מאוחרים יותר כאשר רוכש הדירה מתגורר בה.

ישנם מספר גורמים העלולים לשאת באחריות לליקויים אשר מתגלים בדירה, עסקינן בדרך כלל בקבלן, חברת הבנייה היזם, האדריכל וקבלני המשנה למיניהם. ישנם ליקויי בניה אותם יכול לגלות כל אדם סביר כגון, סדקים, רטיבות, קירות עקומים וכיו"ב. אולם דרוש מהנדס בניה המתמחה בליקויים וחוקי הבנייה, לצורך גילוי ליקויים נסתרים יותר, אך חשובים לא פחות ולפעמים אף יותר, כגון, הדבקות שיש חלשות, בעיות בצנרת, בניה אשר אינה עומדת בתקני בטיחות וכיו"ב. על כן לצורך בדיקת ליקויי בניה בדירה מומלץ לשכור את שירותיו של בעל מקצוע אשר יסקור את ליקויי הבניה בדירה ויערוך חוות דעת מקצועית העומדת בקריטריונים להגשתה לבית המשפט בעת הצורך. ישנה איפוא, חשיבות למועד בו התגלו ליקויי הבנייה לעניין התביעה. אם ניתן היה לגלות את אי ההתאמה בעת שהדירה הועמדה לרשותך, הרי שהינך יכול להסתמך על זכותך לתבוע, אם הודעת לקבלן על הליקויים תוך שנה מהמועד שהדירה הועמדה לרשותך. אם לא ניתן היה לגלות את אי ההתאמה בבדיקה סבירה בעת שהדירה הועמדה לרשותך, הרי שאתה יכול להסתמך על אי ההתאמה, אם הודעת עליה לקבלן תוך "זמן סביר" לאחר שגילית אותה. על מנת למנוע טענות של הקבלן במהלך ההליך המשפטי כי לא ניתנה לו הזדמנות נאותה לתקן את הליקויים רצוי לפנות אליו ישירות במכתב בדואר רשום עם אישור מסירה ולפרט בפניו את ליקויי הבנייה בדירה ולאפשר לו לתקן את הליקויים תוך זמן סביר. הקבלן זכאי לדרוש את בדיקת הליקויים בדירה בעצמו או ע"י מומחה מטעמו ולתקנם. במידה והקבלן מתעלם ממכתבו של רוכש הדירה או מתקן רק באופן חלקי את הליקויים, זכותו של הרוכש להגיש תביעה לבית המשפט. מוטב לא להתמהמה, משום שקיימות שתי תקופות המגבילות את תקופת ההתיישנות לגבי ליקויי בניה. "תקופת בדק", זו תקופה שבמהלכה ניתן לגלות ו/או לתבוע בגין "אי התאמה" בדירה, ועל הקבלן רובץ הנטל להוכיח שלא הוא הגורם לליקוי אלא רוכש הדירה. תקופות הבדק משתנות בהתאם לסוגי הליקוי, כגון, צנרת, חדירת רטיבות וכיו"ב. הן מתחילות בעת העמדת הדירה לרשות הרוכש, מסתיימות בהתאם לקבוע בתוספת לחוק ונעות בין שנה לשבע שנים. "תקופת האחריות", הינה תקופה בת שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק ובמהלכה רשאי רוכש הדירה לתבוע את הקבלן אך הפעם רובץ על הרוכש הנטל להוכיח כי מקור הליקוי בתכנון, עבודה או חומרים בהם השתמש הקבלן. תקופת ההתיישנות לגבי ליקויי בניה כוללת תקופות מצטברות של "תקופת הבדק" ו"תקופת האחריות". יחד עם זאת קיימת גם אפשרות לתבוע אף לאחר שהסתיימה תקופת האחריות וזאת במקרים של "אי התאמה יסודית" בהם הדירה אינה מתאימה לשמש למגורים כגון במקרה של יסודות בנין רעועים. בכל מקרה יש לזכור כי רק רוכש הדירה אשר הודיע לקבלן במועד, ונתן לקבלן הזדמנות נאותה לתקן את הליקוי, זכאי להגיש תביעה לבית המשפט.

בניית אתרים | קידום אתרים | פרסום עסקים חינם