English     French     Русский     עברית

צרו קשר לקבלת מידע נוסף על טיפול בבעיה משפטית
שם
טלפון
Email

צוואה – למה צריכים את זה בכלל?
אנשים רבים לא מודעים לחשיבות העליונה של עריכת צוואה כדין. היתרון המרכזי של הצוואה הינו כי האדם (המוריש) יכול באמצעותה לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מגשימה את רצונו של המוריש ולא פחות חשוב מזה מונעת בד"כ סכסוכים משפחתיים על נכסי הנפטר.  
מה קורה לאדם שלא השאיר אחריו צוואה? אמנם אין רכושו של נפטר שכזה מופקר אלא העזבון מחולק עפ"י דין (חוק הירושה). זה בעצם הפיתרון שמצא המחוקק לאותם אנשים שלא השאירו אחריהם צוואה, מדובר בכללים של ברירת מחדל אשר נועדו להתאים לאדם הממוצע. החוק קובע כי מקום שבו אין צוואה העזבון מחולק לפי מעגלי קירבה. במידה ויש קרובים במעגל הראשון הם יורשים את כל העיזבון, אם אין קרובים במעגל זה עוברים הלאה. מעגל ראשון - בן זוגו של המוריש וילדי המוריש וצאצאיהם. מעגל שני- הוריו וצאצאיהם. מעגל שלישי- הורי הוריו וצאצאיהם. כדי לסבר את האוזן להלן דוגמה: אדם לא השאיר אחריו צוואה ונפטר מהעולם. אדם זה השאיר אלמנה ושני ילדים. לפי חוק הירושה האלמנה תקבל חצי מהירושה וכל אחד מהילדים רבע מהירושה. (לפי חוק הירושה לאלמנה מגיעה גם מכונית הנוסעים אם קיימת).

קיימים ארבעה סוגי צוואות:
1.    צוואה בכתב יד- צוואה זו תיכתב בכתב יד ע"י המצווה ותישא תאריך ותיחתם על ידו. אין צורך בעדים.
2.    צוואה בעדים- צוואה כתובה הנושאת תאריך+ חתימת המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר כי זו צוואתו +חתימת העדים. זו הצוואה השכיחה ביותר הנערכת ע"י עורך דין בד"כ.
3.    צוואה בפני רשות- הרשות יכולה להיות שופט, רשם של בית משפט או הרשם לענייני ירושה. בצוואה זו המצווה אומר את דברי המצווה בפני הרשות.
4.    צוואה בעל פה/ צוואת שכיב מרע- מדובר בצוואה בעל פה בפני שני עדים ע"י מי שרואה את עצמו מול פני המוות.

להלן כמה כללי ברזל לגבי עריכת צוואות:
1.    חשוב שהצוואה תיחתם בפני שני עדים שאין להם טובת הנאה ישירה או עקיפה מהירושה עפ"י כתב הצוואה.
2.    חשוב שהוראות הצוואה ינוסחו כראוי ע"י עורך דין וזאת על מנת להבטיח ככל האפשר ניסוח ברור וחד משמעי לגבי חלוקת הנכסים.
3.    צוואה ניתנת לשינוי ואי אפשר להתנות על כך.
4.    אם עושה הצוואה הוא אדם חולה ו/או מבוגר רצוי להחזיק חוות דעת רפואית הגורסת כי הוא כשיר לערוך צוואה וזאת על מנת לסתור ולמנוע טענות של אי כשרות משפטית של המצווה.
5.    ניתן להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה.

בניית אתרים | קידום אתרים | פרסום עסקים חינם