top of page
City Skyline

ארנונה

ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על מחזיק בנכס לצורך מימון פעילותן של הרשויות המקומיות. החיוב בארנונה נקבע לפי שטח הנכס והשימוש הנעשה בו, בהתאם לצו הארנונה של הרשות המקומית.

הארנונה במדינת ישראל היא תחום עמום, סבוך ומורכב. הארנונה מתאפיינת בחוסר אחידות בתעריפים, בסיווגים ובשיטות המדידה הנהוגות ברשויות המקומיות. כפועל יוצא מכך, שני נכסים דומים בשטחם ובשימושם עלולים להיות מחויבים בשיעורי ארנונה שונים לחלוטין בערים שונות. משרדנו שולט בפרטים הקטנים של צווי הארנונה ברשויות המקומיות, ויודע לעשות בהם שימוש לצורך יצירת ערך ללקוחות.

בשנים האחרונות אנו עדים לניסיונות פסולים של חלק מהרשויות המקומיות לנפח בדרכים יצירתיות את חיובי הארנונה, במטרה להעשיר את קופת העיריות. לצורך כך, חלק מהרשויות עורכות ביקורות יזומות בנכסים, מסווגות מחדש נכסים בסיווגים יקרים, פותחות הסכמי פשרה, ומשיתות חיובים רטרואקטיביים בגין שנות כספים שכבר הסתיימו, בתוספת ריבית דרקונית. חלק מהרשויות אף מסתייעות לצורך כך בשירותים של חברות גביה פרטיות המונעות מאינטרסים כלכליים, בניגוד לדין.

משרדנו הינו בעל מומחיות מיוחדת וניסיון בהתמודדות מול הרשויות המקומיות, ויודע לייצר עבור לקוחותיו חיסכון מקסימלי בתשלומי הארנונה לרשויות המקומיות.

היטלי פיתוח

היטלי פיתוח הם תשלומים המיועדים לממן את התקנתן של תשתיות מוניציפליות עליהן אחראיות הרשויות המקומיות. מדובר, בין היתר, על היטלים בגין סלילת כבישים ומדרכות, מערכת התיעול (ניקוז), מערכת הביוב, מערכת הולכת המים, שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ) ומבני ציבור.

תעריף ההיטל מחושב כנגזרת מתחשיב מקצועי המבוסס על אומדן של כלל עלויות התשתית שאותו סוג של היטל נועד לממן בתחומי הרשות המקומית. מתחשיב זה נגזר תעריף ההיטל, המשולם לכל מטר רבוע או מטר מעוקב של בנייה.

גביית היטלי פיתוח מותנית בכך שהוקמו תשתיות בפועל ברחוב גובל לנכס באופן שמקיים זיקה של הנאה ישירה בין ביצוען של עבודות תשתית ברחוב גובל לבין עצם החיוב בהיטל.

משרדנו הינו בעל מומחיות מיוחדת וניסיון בתקיפת דרישות לתשלום היטלי פיתוח. משרדנו יודע לבצע בדיקה יסודית ומעמיקה של דרישת התשלום, לרבות בחינת השטחים והתעריפים הנקובים בדרישת התשלום, וביצוע בדיקה היסטורית בנוגע לסכומים שהעירייה גבתה בעבר בגין הנכס, ואשר עשויים להביא להפחתה ניכרת בדרישת התשלום עד כדי ביטולה המלא. כמו כן, משרדנו יודע לבחון את סבירות התחשיב העומד בבסיס חוק העזר מכוחו נשלחה דרישת התשלום.

Image by Denys Nevozhai
ארנונה
היטלי
Men with Calculator

היטלי השבחה

היטלי השבחה הוא מס שגובה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בגין עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. החייב בתשלום היטל השבחה הוא בעלם או החוכר לדורות של המקרקעין. שיעור היטל ההשבחה הוא מחצית מגובה ההשבחה.

משרדנו הינו בעל מומחיות מיוחדת וניסיון בהפחתת דרישות לתשלום היטלי השבחה. זאת, הן באמצעות השגה על עצם החבות בפני וועדות ערר לפיצויים ולהיטל השבחה, והן באמצעות השגה על גובה החיוב בהיטל השבחה בפני שמאי מכריע.

אגרות פינוי אשפה

רשויות מקומיות רבות מסרבות לפנות אשפה ממפעלים או מבעלי עסקים. חלק מהרשויות המקומיות מפנות אשפה מבעלי העסקים בתחומן אך משיתות עליהם אגרות פינוי אשפה שלא כדין. זאת, הגם שהחובה לפנות אשפה נכללת במסגרת סל השירותים שעל הרשויות המקומיות לספק לבעלי העסקים על חשבון הארנונה.

משרדנו הינו בעל מומחיות מיוחדת וניסיון רב בניהול הליכים מול רשויות מקומיות המסרבות למלא אחר חובתן הבסיסית לפינוי אשפה, כמו גם בהגשת תביעות שיפוי כנגד רשויות מקומיות בגין סכומים ששילמו בעלי עסקים לקבלנים פרטיים בגין פינוי והטמנה של אשפה.

Image by Hobi industri
השבחה
אשפה
Image by Chris Brignola

ליטיגציה ותובענות ייצוגיות

משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי ליטיגציה מורכבים בפני כל הערכאות המשפטיות, לרבות עתירות לבג"צ, עתירות מנהליות, בוררויות וייצוג חברות בהליכי תובענות ייצוגיות.

ליטיגציה
bottom of page